SLUŽBY

VÝPOŽIČNÝ ČAS

PONDELOK: 16. 00 – 18. 00 hod.
ŠTVRTOK: 16. 00 – 18. 00 hod.

info@kniznica-antonapaduanskeho.sk

KNIŽNICA SV. ANTONA PADUÁNSKEHO poskytuje, v súlade s § 16 zákona č.126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. , knižnično-informačné služby ako súčasť zabezpečenia práva na informácie  každému občanovi Slovenskej republiky alebo cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorý sa stane čitateľom knižnice.

Knižnica okrem iného poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v knižnici, mimo priestorov knižnice a prístup ku knižničnému katalógu. Ďalej poskytuje: informácie z produkcie vydavateľstiev,
organizuje prednášky, besedy a rôzne náučné, duchovné a spoločenské podujatia.

 

KNIŽNIČNÝ PORIADOK
Bohatstvo KNIŽNICE SV. ANTONA PADUÁNSKEHO slúži k prehlbovaniu poznávania, k duchovnému a spoločenskému rastu a budovaniu kresťanských hodnôt čitateľov.

Knihy požičiava knižnica každému občanovi mesta Nemšová, ktorý sa prihlási za čitateľa a zaviaže sa, že bude dodržiavať knižničný poriadok. Mládež do 15 rokov si môže knihy požičiavať iba so súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov.
REGISTRÁCIA
Čitateľ zaplatí členský poplatok na jeden rok odo dňa zápisu, ktorého výška je u dospelých
2 €, u dôchodcov, študentov a školopovinnej mládeže do 15 rokov je 1,50 €, pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi je zdarma. Členstvo sa obnovuje zaplatením zápisného v danom kalendárnom roku. Manipulačný poplatok za vystavenie nového preukazu v prípade jeho straty je 2€.

 

ČITATEĽSKÝ PREUKAZ
je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať služby knižnice na všetkých jej pracoviskách. Vystavuje sa:

Občanom Slovenskej republiky po predložení platného občianskeho preukazu

  • Deťom do 15 rokov po predložení prihlášky podpísanej zákonným zástupcom a po porovnaní údajov s jeho občianskym preukazom
  • Právnickým osobám na základe vyplnenej prihlášky podpísanej štatutárnym zástupcom organizácie s pečiatkou právnickej osoby a po predložení občianskeho preukazu konkrétneho zamestnanca povereného komunikovať s knižnicou.

Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje minimálne po 365 dňoch odo dňa zápisu na základe predloženia dokladov. Knižnica vyradí čitateľa z evidencie, ak platnosť jeho preukazu nebola obnovená po dobu dvoch rokov, nemá vypožičaný žiadny dokument a nemá voči knižnici žiadne finančné záväzky.

 

VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY
Výpožičné služby knižnice môže využívať každý občan, ktorý sa zaregistruje ako používateľ na základe predloženého občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu. Deti do 15 rokov sa zaregistrujú na základe prihlášky podpísanej rodičom, resp. zákonným zástupcom. Členstvo v knižnici sa každoročne obnovuje.

 

POŠKODENIE, STRATA A NÁHRADA

  1. Čitateľ si môže vypožičať najviac 2 zväzky. Výpožičná doba je 30 kalendárnych dní. Ak čitateľ v tejto lehote knihy nevráti, dostane po uplynutí 7 kalendárnych dní I. upomienku, po ďalších 7 kalendárnych dňoch II. upomienku. Ak ani potom knihy nevráti, budú tieto vymáhané súdnou cestou. Poplatky spojené s vymáhaním knihy hradí čitateľ.
  2. Čitateľ je povinný vrátiť knihy v neporušenom stave. Pri poškodení alebo strate kníh, ktoré sú dostupné na knižnom trhu, nahradí ich knihami toho istého titulu, alebo uhradí ich nákupnú cenu. Pri strate kníh, ktoré nie je možné zakúpiť, zaplatí čitateľ náklady na zhotovenie fotokópie knihy. Za poškodenie čiarového kódu v knihe je čitateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 1 €. Za knihy je zodpovedný ten čitateľ, na ktorého preukaz boli požičané. Stratu čitateľského preukazu treba ihneď nahlásiť knižnici. Manipulačný poplatok za vystavenie nového preukazu v prípade jeho straty je 2€.
  3. Každú zmenu kontaktných údajov je čitateľ povinný ihneď nahlásiť knižnici. Môže tak urobiť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom čitateľského účtu v online katalógu.
  4. Ak čitateľ napriek napomenutiu hrubo poruší knižničný poriadok, stráca dočasne alebo i natrvalo právo navštevovať knižnicu.

 

PRIHLÁŠKA
Knihy požičiava knižnica každému občanovi mesta Nemšová, ktorý sa prihlási za čitateľa a zaviaže sa, že bude dodržiavať knižničný poriadok. Mládež do 15 rokov si môže knihy požičiavať iba so súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov.

Stiahnuť prihlášku